Below is a tribute to Ehsan Fatahiyan written by Ms. Negin Sheykhol-Islami Vatani, founder of the Azarmehr Association of Women of Kurdistan, a well known and distinguished human rights activist and more importantly a great friend.
Rest in peace Ehsan...ببخش که با زبانی به جز زبان مادری مان با تو سخن می گویم ،این ‌همان بهانه یست که تورا به سبب ‌آن بردارکردند.اما بگذار دا‌‌عیان تمامیت ارضی ایران امروز با خواندن خبر تولد دوباره تو جشن بگیرند ،و به خیالشان با رفتن تو و هزاران ا‌حسان دیگر می توانند نام کورد وکوردستان را محو کنند .زهی خیال باطل ... سالهاست با به زنجیر کشید نمان خواستند یوغ بردگی را به گردنمان نهند و اراده ومن بودن را ازمان بستانند ... تا خواستیم کلامی از حقیقت بگوییم به نام تروریست و تجزیه طلب بردارمان زدند و جهانیان هلهله شادی سد دادند که یک تروریست کشته شد.اما باز زهی خیال باطل ،با بردار کشیدن توصدها احسان دیگر متولد شدند،از این رو تولدت را تبریک می گویم.
بگذارتروریست مان بخوانند .مگر نه این که آنها حتا از جسم دربند تو هراسان بودند و با نیرنگ تو را به چوبه دار سپردند اما تو قهرمانانه به استقبال مرگ رافتی و اجازه ندادی صندلی مرگ را اززیر پای تو بکشند و ‌آن را به تابوی مقاومت تبدیل کردی وخود قهرمانانه از روی آن پریدی ،درود بر تو وسرزمین ات کوردستان ،زاد گاهی که هیچ گاه ازآن من و تو نبود ،اما برایش کشته می شویم ،و فریاد سر می دهیم تا داعیه داران تمامیت ارضی ایران هلهله شادی سر دهند و دروبلاک های شان از آزادی و پیروزی جنبش سبزشان بگویند و با فخربر فیس بوک شان بزنند، بگذارید کردها اعدام شوند، ما را چه خیال است!!! آنها که از جنبش ما پشتیبانی نکردند!؟
صدای آمریکا و بی بئ سی هرگاه منا فع شان ایجاب کند از ما می گویند ،اما این بار آنها نیزاز توترسیدند وسکوت را پیشه کردند .سکوت آنها از بردباری و ‌نجابت شان است ،بگذار سخت گیر نباشیم.درود بر شما مدعیان حقوق بشر نما .... ما را تروریست بخوانید، و درپوشش حقوق بشر با نقاب های سیاه چهرتان به جنگ راستی و درستی بروید ما را چه باک است ،دیروز شما می کشتید امروز دولت کودتا ،با بهانه تروریست ،اگر روناک ها و احسان ها و زینب ها تروریست هستند ، پس 45 میلیون کورد دیگر نیز تروریت هستند.
نگین شیخ الاسلامی وطنی

0 Comments:

Post a Comment