دیدار نمایندگان از سلول های خالی اوين

روزنامه اعتماد: نمايندگان مجلس وقتي ديروز پايشان به زندان اوين رسيد که «فعالان سياسي بازداشت شده» چند ساعت قبل از آنجا نقل مکان کرده بودند. به اين ترتيب درهاي اوين به روي کميته ويژه مجلس در حالي باز شد که انتظار آنها براي ديدن بسياري از چهره هاي فعالان سياسي بي نتيجه ماند و مجلسي ها نتوانستند پيغام بياورند که وضعيت جسمي فعالان سياسي مستقر در زندان اوين به چه صورت است. به گفته داريوش قنبري بازداشتي هاي فعال سياسي به اصفهان منتقل شدند.

0 Comments:

Post a Comment