مضحکه انتخابات ریاست جمهوی به پایان رسید و جمهوری اسلامی نام احمدی نژاد را به بعنوان رئیس جمهوری "منتخب مردم" از صندوقها بیرون کشید. در نمایشی که جعل و دروغپردازی بر تمام لحظات آن سایه افکنده بود، چهار کاندیدای مورد اعتماد و دست چین شده هیئت حاکمه با عبور از صافی شورای نگهبان پا به رقابت گذاشتند. علیرغم ادعاهای رژیم، میلیونها نفر از واجدین شرایط با تجارب تلخی که از حاکمیت این رژیم داشتند بی توجه به بازارگرمی های انتخاباتی، نمایش دروغ و کلاهبرداری سیاسی رژیم را تحریم کردند. اما بخشی از مردم ایران علیرغم هشدارهایی که به آنان داده شد و علیرغم تجارب سی ساله خودشان، تحت تاثیر عوام فریبی و کمپین تبلیغات دورغین سران رژیم، اصلاح طلبان ، مطبوعات غربی و آن بخش از اپوزیسیون رژیم قرار گرفتند که برای این "انتخابات" بازار گرمی می کردند، تا به خیال خود بخشی از آن تحریم کنندگان میلیونی را برای کنار زدن احمدی نژاد به میدان آورند، این بخش از مردم تحت تاثیر این نیروها آرای شان را به ابزار سرکوب رژیم جمهوری اسلامی علیه خودشان تبدیل کردند و این یک اشتباه تاریخی بزرگ بود و در همان حال یک آبرورریزی دیگر برای نیروهای که ادعای مخالفت با رژیم را دارند اما برای نمایش انتخاباتیش بازار گرمی کردند. مردم ایران نباید بیش از این فریب عوامفریبی های سران و جناح های مختلف رژیم را بخورند، نباید به نیروی ذخیره تسويه حساب جناح های درون رژیم تبدیل شوند. باید به مبارزه با کلیت نظام جمهوری اسلامی برخاست. در تظاهرات خیابانی بجای حمایت از مهره های یک جناح در مقابل جناح دیگر رژیم باید با خواست های روشن و مستقل به میدان بیایند. مردم ایران و جنبش های اجتماعی پیشرو می توانند بر اوضاع کنونی غلبه کنند و قدرت و نیروی تحول بخش خود را در حرکت آگاهانه، مستقل و مستقیم خود به نمایش بگذارند. رمز پیروزی در این شرایط اتحاد و همبستگی جنبش زنان، دانشجویان و جنبش کردستان در اتحاد و همبستگی یشان در تشکلات توده و سازماندهی خود حول خواسته های روشن و رادیکال است.

0 Comments:

Post a Comment