اين حکومت جنايتکاران حرفه ای را بايد سرنگون کرد!در روز "انتخابات" پرچم "نه" به جمهوری اسلامی را برافراشته تر کنيم!

زنده باد آزادی!
جمهوری اسلامی سه دهه است با اتکا به جنايت و سرکوب٬ عليه هر جلوه آزاديخواهی حکومت ميکند. باندهای اسلامی هر اختلاف و دعوائی برسر مال و چپاول ثروت و مقام٬ داشته باشند در بقا و تداوم اين نظام عميقا اشتراک دارند. همه شان تلاش دارند با انواع عوامفريبی٬ مردم را برای اين نمايش مضحک بسيج کنند. و در داخل و خارج پای صندوق های "رای"بکشانند. انتخاب مردم يکی از چهار کانديد های جنايتکار احمدی نژاد٬ موسوی٬ کروبی و رضائی که بايد بجرم جنايت بر عليه بشريت محاکمه شوند نيست! انتخاب مردم سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی است. مرگ بر نظامی که جز قاتلين و سرکوبگران آزادی و رفاه مردم نميتوانند در آن "انتخاب" شوند. مردم نيازی ندارند از ميان قاتلين مشهور و بانيان فقر و استثمار وحشيانه و بيحقوقی يکی را برای تداوم اسارت خود "انتخاب" کنند. زنان نيازی ندارند به کليد دار جديد نظام آپارتايد اسلامی و زن ستيزی اسلامی "رای" دهند. نسل جديدی که با جمهوری اسلامی با تمام وجوه زندگی اجتماعيش در تناقض عميق است نياز ندارند سردسته اوباش و سرکوبگران و شکنجه گران را "انتخاب" کنند.
به معرکه گيری اسلامی انتخابات "نه" محکم بگوئيم و نيرويمان را برای سرنگونی اين نظام و برپائی جامعه ای آزاد و مرفه و خوشبخت بميدان آوريم.. جريانات سياسی مخالف و آزاديخواه ميتينگی اعتراضی در مقابل سفارتخانه رژيم جنايتکار اسلامی در اوتاوا در١٢ ژوئن سازمان دهی کرده اند ، وظیفه هر انسان آزادیخواه و شرافتمندی است که در این تظاهرات شرکت کند. راه نجات جامعه ايران با جمهوری اسلامی غير ممکن است. اين حکومت جنايتکاران حرفه ای را بايد سرنگون کرد. در روز "انتخابات" پرچم "نه" به جمهوری اسلامی را برافراشته تر کنيم!

زمان ـ جمعه 12 ژوئن ساعت 10 ظهر

مکان ـ اوتاوا مقابل سفارت جمهوری اسلامی

245 Metcalfe St. Ottawa, ON K2P 2K2

0 Comments:

Post a Comment