In honour of today, although I have been too ill to write anything myself I found this great statement written by Zanane Azarmehr which I thought is perfect for today. I wish everyone a happy international women’s day.انسانها آزاد به دنیا می آیند؛وباید با آزادی هم زندگی کنند.

مبارزه ی زنان در8 مارس یکی از تاریخی ترین وبزرگترین مبارزاتی ست،که در تاریخ جهان ثبت شده است.سال 1857،درشهرنیویورک آمریکا،زنان کارگردرکارخانه های ریسندگی ،دراعتراض به بورکراتیک سرمایه داری،به اعتصابی گروهی اقدام نمودند؛اما دولت مردان سرمایه داری وصاحبان قدرت وسرمایه ،به شیوه ی وحشیانه،روبه زنان آتش گشودند،که در سرانجام آن129زن جان شان را ازدست دادند.این کارناانسانی اعتراض زنان را درهمه ی نقاط جهان برانگیخت؛وشروعی برای مبارزات جنبش های زنان شد.

درسال 1910درکنگره ی بین المللی،که درشهرکوپنهاگ برگزارشد،به پیشنهاد کلارازتکین،این روزرا روز جهانی زن نامیدند؛سپس درسال 1977 ازسوی نهادهای بین المللی این روزرا به نام روز جهانی زن پذیرفتند.

این ذهنیت مردسالار وجنسیتی وجنس دوم بودن زن درخاورمیانه وایران وکردستان ،هنوز هم وجود دارد؛و

زنان از بیش ترین حقوق انسانی خود بی بهره هستند.

با توجه به تداوم مبارزات زنان در این سال ها،اما هنوزدربرابر این سیستم مردسالارراه به جایی نبرده اند؛

نظربه این که زنان کرد همواره درتمامی جنبش های آزادیخواهانه شرکت داشته اند؛وبرای خواست های ملی وانسانی خویش تلاش نموده اند؛باززیرفشارناموس پرستی وخشونت به سرمی برند.زنان کرد با توجه به خاستگاه فرهنگی شان –که برگرفته ازدوران نئولوتیک است -همواره درکنارمردان خود درتمامی عرصه های فرهنگی واجتماعی وسیاسی شرکت داشته اند،که این خود تأثیربه سزایی برجامعه وفرهنگ آن داشته است .

با تمامی این مبارزات وتلاش ها،بازحقوق انسانی زنان نادیده گرفته می شود؛ودرزیرواژه های ناموس کشته یا تهدید به کشتن می شوند.برای مقابله با این ذهنیت ونماندن خشونت وتندوتیزی علیه زنان وناموس کشی وآشنایی زنان با حقوق انسانی خود،انجمن آذرمهربا دیگرانجمن های زنان اقدام به گشودن کمپینی کردند با شعار:

"زنان ناموس کسی نیستند،ناموس ما آزادی ماست "

ازتمامی زنان وانسان های آزادیخواه می خواهیم،که هم کاری خود را برای راه اندازی این کمپین به کارگیرند،تا درتاریخ فریاد آزادیخواهانه زنان برعلیه خشونت وکشتن زنان جایگاه یابد.ما دراین روزبا تمامی زنان مبارزاین راه ؛هم چنین قربانیان ناموس پرستی پیمان خود را می بندیم.

هییت اجرایی انجمن زنان آذرمهر

0 Comments:

Post a Comment